LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Các trường hợp tạm dừng đóng BHXH bắt buộc theo đề xuất mới 

Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng; 

Theo Điều 36 Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đề xuất quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể:

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

+Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng;+ Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.

- Người lao động đang tham gia BHXH  bắt buộc mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng BHXH. Trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương thì thực hiện việc đóng bù BHXH bắt buộc cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều 36 Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) và các trường hợp khác tạm dừng đóng BHXH bắt buộc.

V.H (tổng hợp) 

[Trở về]