/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 
                CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VÀ CÁC BAN TRỰC THUỘC

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG,

 CÁC BAN LĐLĐ TỈNH

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, biên chế Văn phòng

1.  Chức năng

- Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các cấp và cơ quan LĐLĐ tỉnh. Tham mưu về tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và công tác Công đoàn. Tổ chức công tác hành chính quản trị, thông tin tổng hợp.

- Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quản lý tài chính, tài sản hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của công đoàn theo quy định của pháp luật. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, chi, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn.

2. Nhiệm vụ

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối điều phối chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.

- Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo  thường kỳ, đột xuất theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các cấp Công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu tình hình CNVCLĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và Công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do Ban Thường vụ giao.

- Theo dõi, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác tháng,quý, hàng năm, các kết luận của Thường trực. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

- Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, cán bộ công chức cơ quan; Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, an ninh trong cơ quan, công tác đối nội, đối ngoại. Giúp Thủ trưởng cơ quan cùng với công đoàn cơ quan triển khai thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị dân chủ cơ quan.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán thu, chi tài chính hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán, quyết toán năm báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn xét duyệt.

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và qun lý tài chính, tài sản đơn vị kế toán cấp tng dự toán; thu, chi, quản lý tài chính, tài sảntheo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác của công đoàn.

-Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc đảm bảo thu, chi và quản lý tốt tài chính,tài sản công đoàn.

-Đề xuất kế hoạch tổ chức hoạt động kinh tế công đoàn;hướng dẫn các cấp công đoàn làm kinh tế công đoàn.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính công đoàn cấp dưới, và các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn. Làm công tác kế toán, quản lý tiền mặt, kho quỹ của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; tổ chức chi, thanh quyết toán, theo dõi kinh phí chi phục vụ hoạt động của các đơn vị do cấp mình quản lý chưa thành lập công đoàn cơ sở đã đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn.

- Tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban chỉ đạo tỉnh có liên quan chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng  và thực hiện nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng Cơ LĐLĐ tỉnh phân công.

 

 

3. Biên chế

Biên chế 10 người, gồm:8 công chức, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có Chánh Văn phòng, 1 đến 2 Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên, nhân viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, biên chế Ban Tổ chức – Kiểm tra

1. Chức năng  

- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong công tác phát triển đoàn viên, xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

- Tham mưu giúp Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra do Ban Chấp hành thông qua. Chủ trì phối hợp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  của đoàn viên, người lao động. Theo dõi hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp công đoàn.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh, hướng dẫn đánh giá, xếp loại công đoàn các cấp và thực hiện đánh giá, xếp loại công đoàn trực thuộc.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ CĐVN, phối hợp Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; cấp phát, hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.

- Thẩm định và trình Ban Thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm; Đề xuất thẩm tra, xác minh đối với cán bộ công đoàn theo thẩm quyền khi có yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ ủy quyền: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ các Ban, các cấp công đoàn và đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của  tổ chức công đoàn. Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp ủy và Ban Thường vụ gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác Văn phòng Đảng đoàn; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ; quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; quản lý đi nước ngoài của cán bộ. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ

- Tham mưu cho Ban Thường vụ xét duyệt đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn và công chức, viên chức trong các đơn vị, doanh nghiệp của tổ chức công đoàn. Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động xét duyệt, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền, Tổng Liên đoàn khen thưởng các đơn vị trong tổ chức công đoàn.

- Tham mưu kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam đối với tổ chức công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

- Kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp, cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.

- Kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới theo quy định pháp luật và của Tổng Liên đoàn.

- Giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp, cấp dưới thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.

- Tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ thực hiện nội quy tiếp đoàn viên, người lao động đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh. Tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật; công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đối với ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

- Giúp Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định.

- Tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban chỉ đạo tỉnh có liên quan chức năng, nhiệm vụ của Ban và thực hiện nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng Cơ LĐLĐ tỉnh phân công.

3. Biên chế

Biên chế 5 công chức, trong đó có Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 chuyên viên.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, biên chế Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động

1. Chức năng  

- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tham gia, đề xuất với cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan đến việc thực thi pháp luật, chính sách về kinh tế-xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn; chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CNVCLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác bảo hộ lao động. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của công đoàn; Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế- xã hội, quy chế dân chủ, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến đến CNVCLĐ.

- Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn; nghiên cứu, đề xuất, thực hiện công tác giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn

- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về lao động, công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động và công đoàn. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động về bảo hộ lao động, chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia điều tra tai nạn lao động, xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên, những biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động.

- Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, công đoàn; hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm, các hoạt động xã hội từ thiện. Phối hợp với Ban Tổ chức – Kiểm tra tham mưu giúp Ban Thường vụ về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc có liên quan về dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật.

- Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng trong các vụ án về lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp...

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp.

3. Biên chế

Biên chế 5 công chức, trong đó có Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 chuyên viên.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, biên chế Ban Tuyên giáo – Nữ công

1.     Chức năng

- Nghiên cứu tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong công tác tuyên truyền CNVCLĐ; tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ; các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đại diện tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của công đoàn; công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

- Nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung báo, tạp chí, Bản tin công đoàn, trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

- Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xấy dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn quản lý nhà văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ.

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

- Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong CNVCLĐ.

- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất chủ trương về công tác vận động nữ CNVCLĐ; các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác cán bộ nữ, các vấn đề về giới, bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, dân số, gia đình và trẻ em.

- Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về đối với lao động nữ và trẻ em.

- Theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của các cấp công đoàn. Chủ động triển khai sơ, tổng kết những chuyên đề về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công.

- Tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ; thực hiện lồng ghép hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ với hoạt động nữ công.

-  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công.

- Tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban chỉ đạo tỉnh có liên quan chức năng, nhiệm vụ của Ban và thực hiện nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng Cơ LĐLĐ tỉnh phân công.

3. Biên chế

Biên chế 5 công chức, trong đó có Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 chuyên viên.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁ NHÂN

 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn Chánh Văn phòng, trưởng ban LĐLĐ tỉnh (gọi chung làngười đứng đầu các ban)

1.  Nhiệm vụ

-  Chủ trì xác định nội dung công việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác LĐLĐ tỉnh,chương trình, kế hoạch chuyên đề theo năm, quý, tháng theo nhiệm vụ được phân công;

-  Chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ban; phân công nhiệm vụ cho cấp phó, cán bộ, chuyên viên, nhân viên  trong ban. Chủ trì và chỉ đạo phối hợp giữa đồng chí cấp phó với các ban chuyên môn để tham mưu điều hành mọi hoạt động của các ban, cơ quan đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh về công tác quản lý, điều hành hoạt động của ban và các công việc được phân công.

- Trực tiếp tham mưu, chủ động đề xuất ý kiến với Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan LĐLĐ tỉnh về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình, kế hoạch  hoạt động LĐLĐ tỉnh, địa bàn được phân công phụ trách.

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan LĐLĐ tỉnh các vấn đề đột xuất, phức tạp vượt thẩm quyền.

2. Quyền hạn

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; quyết định các vấn đề cụ thể theo quy chế làm việc và phân cấp của Cơ quan;

- Được thừa lệnh Ban Thường vụ ký các văn bản liên quan theo quy chế hoạt động Cơ quan hoặc khi được phân công, ủy quyền;

- Được quyết định bố trí, phân công công việc cho cán bộ, công chức, nhân viên trong ban; phê duyệt kế hoạch công tác cho cấp phó; giao nhiệm vụ, công việc đột xuất cho công chức, nhân viên dưới quyền;

- Được cung cấp và yêu cầu cung cấp các thông tin để thực hiện nhiệm vụ;

- Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài tỉnh có liên quan khi được Ban Thường vụ, Thường trực phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chánh Văn phòng, phó trưởng ban ( gọi chung là cấp phó người đứng đầu các ban)

1.  Nhiệm vụ

-       Giúp người đứng đầu của ban quản lý, điều hành, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch theo phân công của người đứng đầu; Tham gia quản lý, điều hành một số công việc do người đứng đầu phân công.

-       Tham gia xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách; Tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công việc của ban; Điều hành hoạt động của ban  khi được người đứng đầu ủy quyền.

-       Đảm nhiệm công việc chuyên môn của ban theo phân công, bố trí của người đứng đầu.

-       Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của mảng công việc được giao phụ trách với người đứng đầu hoặc lãnh đạo LĐLĐ tỉnh khi có yêu cầu.

-       Tham dự các cuộc họp, hội nghị vê công tác có liên quan của các ban theo phân công của người đứng đầu.

-        Chỉ đạo hoặc phối hợp chỉ đạo thực hiện nội dung công tác được phân công phụ trách.

2. Quyền hạn

-       Được chủ động về phươmg pháp thực hiện công việc được giao.

-       Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

-       Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

-       Được tham gia các cuộc họp liên quan theo quy định hoặc theo phân công của người đứng đầu, Thường trực LĐLĐ tỉnh

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các chuyên viên, nhân viên

1. Nhiệm vụ

- Soạn thảo các quy định cụ thể, các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Tổng LĐ, LĐLĐ tỉnh thuộc phần việc được phân công;

- Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới về thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tổng LĐ, LĐLĐ tỉnh được phân công.

- Theo dõi, báo cáo tình hình về kết quả thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chương trình, kế hoạch của Tổng LĐ, LĐLĐ tỉnh về nội dung công tác được phân công.

- Thực hiện nền nếp hoạt động nghiệp vụ; thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ các tài liệu; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện công việc được phân công.

- Phối hợp tham gia thực hiện các công việc có trách nhiệm liên quan theo phân công của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban giao.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

2.  Quyền hạn

-       Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

-       Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động, phân công nhiệm vụ công chức, nhân viên thuộc ban.

-       Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của ban trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

-       Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

-       Được tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác theo phân công.

 

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

CỦA VĂN PHÒNG, CÁC BAN

 

Điều 8. Mối quan hệ công tác

- Văn phòng, các ban (gọi chung là các ban) chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh; sự chỉ đạo ban chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam về chuyên môn, nghiệp vụ công tác được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban Cơ quan LĐLĐ tỉnh, các công đoàn, đơn vị trực thuộc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội có liên quan để tham mưu triển khai các nội dung công tác chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh giao.

- Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn, đơn vị trực thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ công tác của ban, tổng hợp  và địa bàn được giao.

Điều 9. Chế độ làm việc

- Các ban làm việc theo chế độ thủ trưởng, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo và chuyên viên trong ban. Người đứng đầu các ban chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh về toàn bộ công việc của ban; cấp phó người đứng đầu các ban chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh và người đứng đầu các ban về công việc được phân công.

- Thực hiện chế độ hội họp, giao ban theo quy chế hoạt động Cơ quan. Họp toàn thể ban mỗi tháng một lần để kiểm điểm kết quả thực hiện công tác trong tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo. Có thể họp đột xuất để triển khai những nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng cơ quan giao.

-  Lãnh đạo ban có trách nhiệm thông tin, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ trương, nghị quyết chuyên đề của công đoàn cấp trên, LĐLĐ tỉnh, chương trình công tác tháng, quý, năm của Cơ quan cho cán bộ, chuyên viên ban. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác theo yêu cầu của Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Cán bộ, chuyên viên các ban phải thường xuyên đi công tác cơ sở, tiếp xúc với cán bộ đoàn viên, người lao động để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chủ trương, nghị quyết Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh; lắng nghe, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của tổ chức công đoàn cấp dưới, đoàn viên để tham mưu  cho Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, giải quyết, qua đó giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, địa bàn được phân công phụ trách.

- Hàng tháng, cán bộ, chuyên viên, nhân viên báo cáo kết quả công tác, đề xuất các chủ trương, nội dung chương trình công tác tháng sau theo nhiệm vụ công tác được phân công với lãnh đạo ban.

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 10. Tổ chức thực hiện

Cán bộ, chuyên viên Văn phòng, các ban LĐLĐ tỉnh  và các cấp công đoàn, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

Văn phòng LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức – Kiểm tra đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế khi cần thiết./.

 

 

[Trở về]