/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
Lịch sử và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10 

Lịch sử ra đời Ngày Phụ Nữ Việt Nam -  20/10

Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ...

Xem tiếp
Phối hợp tuyên truyền giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2021 - 2022 
Phối hợp tuyên truyền giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2021 - 2022 
Xem tiếp
Phối hợp tuyên truyền giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" 
Phối hợp tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022
Xem tiếp
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tiếp theo) 
Hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? 
Xem tiếp
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tiếp theo) 
Hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? 
Xem tiếp