LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Giáo viên được bổ sung 2 khoản phụ cấp mới sau cải cách tiền lương 
Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, trong quá trình cải cách tiền lương năm 2024, hai khoản phụ cấp mới được tạo ra như sau: 


Phụ cấp theo nghề: Phụ cấp này dựa trên việc kết hợp các phần thưởng và ưu đãi đặc biệt, trách nhiệm và rủi ro của từng ngành nghề cụ thể. Được áp dụng cho công chức, viên chức làm việc trong các lĩnh vực có điều kiện lao động đặc biệt và được chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước áp dụng, bao gồm giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường, và các lĩnh vực khác.

- Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn: Phụ cấp này được tạo ra bằng cách kết hợp các phần thưởng đặc biệt, thu hút và hỗ trợ công việc lâu dài tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mục tiêu của phụ cấp này là khuyến khích và hỗ trợ các nhân viên làm việc ở những vùng đặc biệt này, giúp họ vượt qua những thách thức đặc biệt trong công việc và duy trì sự ổn định và hiệu suất làm việc.

Như vậy, bảng lương của giáo viên trong các khu vực công sẽ áp dụng hai khoản phụ cấp mới này, bao gồm phụ cấp theo nghề và phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đối với bản chất, hai khoản phụ cấp này thực sự chỉ là sự "tổng hợp" của các phụ cấp đã tồn tại trước đó. Để thực hiện chi tiết hai khoản phụ cấp mới này trong quá trình cải cách tiền lương, cần chờ đợi hướng dẫn cụ thể từ các văn bản hướng dẫn trong thời gian sắp tới.

Ý nghĩa của hai khoản phụ cấp mới:

Hai khoản phụ cấp mới trong quá trình cải cách tiền lương có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công chức, viên chức, đặc biệt là giáo viên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Dưới đây là ý nghĩa cụ thể của hai khoản phụ cấp mới này:

- Phụ cấp theo nghề:

+ Đảm bảo công bằng và công tâm trong việc đánh giá và đánh giá công việc của các nhóm nghề khác nhau. Mỗi nghề có những yếu tố đặc biệt về điều kiện lao động, trách nhiệm và độc hại riêng, do đó việc áp dụng phụ cấp theo nghề giúp tạo ra một hệ thống phụ cấp linh hoạt và phản ánh chính xác những đóng góp và khó khăn của từng nhóm nghề.

+ Khuyến khích và thu hút nhân tài cho các lĩnh vực quan trọng của đất nước: Phụ cấp theo nghề cũng nhằm mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài cho các lĩnh vực có yếu tố đặc biệt và quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của đất nước. Các lĩnh vực như giáo dục, y tế, pháp luật, kiểm tra, kiểm toán đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển xã hội.

- Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn:

+ Thúc đẩy và khích lệ công chức, viên chức tham gia vào các hoạt động tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, từ đó góp phần vào sự phát triển cân đối và bền vững của các khu vực này.

+ Hỗ trợ các cá nhân làm việc tại các vùng này trong việc vượt qua những khó khăn đặc biệt về môi trường làm việc, điều kiện sống và giao thông, giúp họ có thể tiếp tục đóng góp cho cộng đồng một cách hiệu quả và bền vững.

X.H (cập nhật) 

[Trở về]