Bản in     Gởi bài viết  
Hiệu quả từ một phong trào thi đua 

Phong trào thi đua Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phát động tháng 6 năm 2017. Với mục đích thông qua phong trào góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh; phòng, chống các hành vi những nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân tốt hơn, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. 

Là một công đoàn cấp trên cơ sở, trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động 53 công đoàn cơ sở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, với gần 3.700 đoàn viên công đoàn, là những cán bộ, công chức, viên chức có phạm vi ảnh hưởng lớn từ công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đến tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Khối. Ngay sau khi Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện; tổ chức phát động, ký cam kết thực hiện Phong trào thi đua với 100% các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở và thủ trưởng chuyên môn các đơn vị có CĐCS trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh.

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, cụ thể hoá tiêu chuẩn của phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của từng ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức. Gắn tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh với thực hiện phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, đây cũng là phong trào thi đua mới được LĐLĐ tỉnh phát động trong năm 2016, nhằm đẩy mạnh và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tạo động lực phấn đấu không ngừng trong mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đặc biệt phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh được chỉ đạo thực hiện gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” (nay là Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”), là Cuộc vận động đã được triển khai gần 20 năm và trở nên gần gủi, gắn bó đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức.  

Mặc dù phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh là phong trào thi đua mới. Nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, các công đoàn cơ sở Khối Viên chức tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp với chuyên môn cụ thể hóa nội dung phong trào phù hợp với điều kiện, đặc thù nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức. Gắn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05/CT-TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong CBCCVC, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; các quy định về đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi công vụ, đặc biệt thực hiện chủ đề xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh “Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động” và các Chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong Khối tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tham gia thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc khoa học; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp lớn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng vững mạnh.

Là một phong trào thi đua mới, bên cạnh kết quả bước đầu đạt được vẫn còn những hạn chế đó là: sự lan toả của phong trào thi đua trong trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động chưa cao, chưa thực sự sâu rộng; một số công đoàn cơ sở chưa tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chuyên môn, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa xây dựng được tiêu chí cụ thể phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị nên hiệu quả phong trào thi đua chưa cao; có nơi cấp uỷ Đảng chưa thật sự quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào; một số cán bộ, công chức, viên chức, lao động kém phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện...

Để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trong thời gian tiếp theo, các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Đối với Công đoàn Viên chức tỉnh:

Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị có công đoàn cơ sở trực thuộc để chỉ đạo tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua tại cơ sở.

Tập trung công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào tại các công đoàn trực thuộc; nghiên cứu chọn công đoàn cơ sở thực hiện chỉ đạo điểm phong trào thi đua.

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua.

Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Gắn phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh với thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào “Đoàn viên, người lao động Công đoàn Viên chức tỉnh thi đua làm theo lời Bác”, và việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua, các cuộc vận động trọng tâm của tỉnh, của ngành và tổ chức, nhất là thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong CBCCVC, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, Chỉ thị số 23/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh...

Tranh thủ vai trò định hướng, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Thủ trưởng, các tổ chức đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện phong trào, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong từng cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị, nhiệm vụ chính trị được giao và đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Phát huy chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về văn hóa công sở, về trách nhiệm, đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụcông vụ.

Thực hiện nghiêm túc đánh giá sơ, tổng kết phong trào thi đua; chú trọng việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các gương điển hình phong trào thi đua, khen thưởng và đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích.

                                                                                               Mỹ Bình

  

[Trở về]