LỊCH LÀM VIỆC
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

 

Tải File đính kèm tại đây 
[Trở về]