LỊCH LÀM VIỆC
Đọc và quán triệt, nghiên cứu và tuyên truyền về cuốn sách Tổng Bí thư Tin có phim
Những nội dung cốt lõi và lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xem tiếp
Công văn 149/HD- TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Xem tiếp
Quy định thẩm quyền và xữ lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/09/2017 về Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn
Xem tiếp
Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 
Chương trình hành động số 1155/CTr-TLĐ của Tổng LĐLĐ về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 
Xem tiếp
Thông báo lịch phát sóng Chuyên mục Công đoàn Việt Nam 
Thông báo lịch phát sóng Chuyên mục Công đoàn Việt Nam 
Xem tiếp