/3cms/upload/ldld/Image/Gioithieu/32.jpg
LỊCH LÀM VIỆC
Người lao động nghỉ thai sản, ốm đau vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà Tin mới

 

Trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả cho người lao động. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm trong việc chi trả hỗ trợ, thanh...

Xem tiếp