LỊCH LÀM VIỆC
CÔNG ĐOÀN QUẢNG BÌNH - 78 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tin mới

Cũng như giai cấp công nhân Việt Nam, công nhân lao động Quảng Bình ra đời và hình thành sau 2 cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Là một tỉnh nhỏ lẻ ở miền Trung thuần tuý về nông nghiệp,...

Xem tiếp